VoorZorg & audit brandveiligheid

VoorZorg & audit brandveiligheid

Het doel:
Middels een 0-meting verkrijgt XpertiseWonen op centraal niveau een blauwdruk per zorglocatie over de mate, kennis en kwaliteit van brandveiligheid. Met deze blauwdrukken kunnen benodigde acties worden uitgezet op het gebied van hardware (techniek) en software (Bedrijfs HulpVerlening) om brandveiligheid en bewustwording met elkaar op een acceptabel niveau te krijgen.

Concreet inzicht:
➢Hoe is het gesteld met (onderdelen van) de brandmeld- en ontruimingsinstallaties, plattegronden, compartimentering, brandblussers, etc.?
➢Hoe staat het met de kwaliteit en kennis daarvan bij de medewerkers op de verschillende locaties en hoe gaan locaties daarmee om?
➢ Prioriteit kunnen geven aan goede bereikbaarheid en communicatie tussen RAC/PAC’s en locaties (opgave van diensttijden en achterwacht/juiste telefoonnummers, etc)
➢ Zicht krijgen op (mis)match tussen (veranderde) doelgroep in het pand en het brandveiligheidsniveau van het pand
➢ Inzicht krijgen in mogelijke dubbelingen tav onderhoudscontracten op de verschillende onderdelen van de brandmeldinstallatie en aanverwante zaken
➢ Inzicht krijgen/checken van de onderdelen waarvoor met bedrijven onderhoudsafspraken zijn overeengekomen en de onderdelen signaleren waarop geen onderhoud zit maar waar dit wel is wenselijk is zoals bijvoorbeeld noodverlichting, brandblussers etc.
➢ In gesprek gaan met locaties over brandveiligheid/kennis/beleving en bewustwording
➢ Op centraal niveau borgen van informatie en het (kunnen) volgen van de benodigde acties nav de jaarlijkse ontruimingsoefeningen op locaties
➢ Afstemming intern en extern inzake rol/taken en verantwoordelijkheden

Wat levert de analyse VoorZorg brandveiligheid op?
Omgevingseffecten: de zorgorganisatie straalt uit dat zij de brandveiligheid op locaties in beeld + uitstekend op orde heeft
Beleving: brandveiligheidsbewustzijn locatiemedewerkers is/wordt vergroot
Kosten: dubbelingen in onderhoudscontracten worden blootgelegd en vermeden
Veiligheid: de analyse bevordert de kennis over brandveiligheid in het algemeen, het huidige niveau van brandveiligheid op de locaties in het specifiek en etaleert waar aanpassingen wenselijk/noodzakelijk zijn
Incidenten: zo mogelijk minder loze meldingen (met de neveneffecten die dat tot gevolg heeft)

Audit
XpertiseWonen heeft voor het onderdeel brandveiligheid bij zorgorganisaties een exclusieve audit ontwikkeld die alle bovengenoemde aspecten per locatie haarfijn in beeld brengt en zodoende het bewustzijn rondom brandveiligheid onder de medewerkers vergroot.

Bel voor meer informatie;

+31(0)6 429 606 68